1. Назва наукового напряму наукової школи (НШ) – «Інформаційні технології проектування процесів створення друкованих та електронних видань».

2. Дата заснування наукового напряму – 2000 рік.

3. Керівник наукової школи – Сеньківський Всеволод Миколайович. Народився 16 березня 1943 р. У 1969 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Математика, обчислювальна математика». З 1970 по 1986 роки – в Українському науково-дослідному інституті поліграфічної промисловості на посадах ст. наукового співробітника, зав. лабораторії, зав відділу розроблення автоматизованих систем управління. Там же у 1982 році захистив кандидатську дисертацію.

1986 рік – початок педагогічної діяльності. Старший викладач, доцент кафедри вищої математики, потім доцент, професор кафедри прикладної математики Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова (зараз Українська академія друкарства). У 1996 році в Українській академії друкарства захистив докторську дисертацію, присвячену методології проектування систем комп’ютерного проектування книжкових видань. У 1998-2008 роках – завідувач кафедри прикладної математики та комп’ютерних інформаційних систем. З 2009 р. по даний час – завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій УАД.

Вчене звання професора кафедри прикладної математики та комп’ютерних інформаційних систем отримав у 2001 році. Член вченої та науково-технічної рад УАД, спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 Української академії друкарства з правом захисту докторських дисертацій. У 2005-2010 рр. – член експертної ради з галузевого машинобудування ВАК України. Керує аспірантурою за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Під керівництвом Сеньківського В.М. захищено 16 кандидатських дисертацій. Науковий доробок доктора технічних наук, професора Сеньківського В.М. висвітлено у 9 монографіях, двох навчальних посібниках, більше ніж 200 статтях у вітчизняних та закордонних фахових і науково-популярних виданнях.

3.1. Посада – завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства.

3.2. Науковий ступінь – доктор технічних наук.

3.3. Державні та відомчі нагороди – відмінник освіти України, Почесний знак Міністерства освіти України «За наукові досягнення».

3.4. Кількість захищених кандидатських дисертацій під орудою керівника НШ – 16.

3.5. Кількість захищених докторських дисертацій під орудою керівника НШ – немає.

4. Пріоритетні напрями наукових досліджень НШ відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» № 263-ІІІ від 11.07.2001 р. та Закону про внесення змін до нього № 5460-VI від 16.10.2012 р., Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» № 942 від 7.09.2011 р.:

 • методологія проектування систем комп’ютерного підготування видань;
 • системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах;
 • дослідження і розроблення системи автоматизованого проектування книжкових видань;
 • інформаційна технологія автоматизованого підготування зображень просторових моделей молекул;
 • моделі інформаційної технології автоматизованого прогнозування процесу комунікативного руху книги до читача;
 • моделювання та оптимізація процесів проектування електронних ресурсів;
 • удосконалення технологій електронного видавництва;
 • прогнозування якості та розрахунок альтернативних варіантів реалізації технологічних процесів;
 • проектування інформаційних систем;
 • інформаційна безпека електронних ресурсів;
 • мультимедійні технології та інтерактивні рекламні ресурси;
 • інформаційна технологія проектування полос газетних видань;
 • інформаційна технологія проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів;
 • інформаційна технологія оцінювання веб-сайтів;
 • інформаційна технологія прогнозування якості проектування та реалізації монтажних спусків книжкових видань.

5. Загальна характеристика НШ та основні досягнення.

Науковцями НШ сформульовано та розкрито суть методології прогностичного забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів та електронного видавництва на підставі використання інформаційної концепції формалізованого подання та опрацювання факторів впливу на вказані процеси за допомогою семантичних мереж, нечіткої логіки та нейронечітких мереж.

Методологія проектування систем комп’ютерного підготування видань послужила основою розроблення алгоритмів та програм автоматичного (комп’ютерного) форматування книжкових видань, що знайшло своє вираження у розробленні автоматизованих систем опрацювання текстів книжкових видань, впроваджених на поліграфічних підприємствах України, Молдови, Росії, Узбекистану. Інформаційна технологія проектування полос газетних видань впроваджена у видавничій групі «Життя». Автоматизовані засоби проектування книжкових видань використано у видавництвах «Навчальна книга – Богдан», «Мандрівець» (м. Тернопіль). Моделі інформаційної технології прогнозування якості флексографічного друку реалізовано у науково-виробничому товаристві «Поліграфічні плівки та послуги» (м. Львів). Програмний пакет «Prognoz» використано у приватному поліграфічному підприємстві «КолірПро сервіс».

6. Значення діяльності НШ для суспільства.

 • інформаційна технологія забезпечення якості етикеток сприятиме науково обґрунтованому впливу на процес флексографічного друкування етикеток та покращення якості продукції;
 • розроблено та підтверджено встановленням обсягу ринку друкованої продукції України економічну модель через знаходження взаємозалежності між індексом попиту та ВВП у розрахунку на одну особу з урахуванням показника купівельної спроможності, визначено ключові фактори розвитку поліграфії на основі удосконалення відповідної методики;
 • концепція прогностичного оцінювання якості технологічних процесів у частині розроблення імітаційної моделі, реалізованої програмою «Quality Evaluation», дозволяє в автоматизованому режимі здійснювати розрахунок інтегрального показника якості процесу виготовлення малооб’ємних видань на вкладально-швейно-різальних агрегатах;
 • розроблені багаторівневі моделі пріоритетного впливу факторів на якість виконання технологічних процедур забезпечують проектування альтернативних та розрахунок оптимальних варіантів реалізації процесів у друкарстві та електронному видавництві.

7. Місце НШ у світовій науці.

Проблеми і завдання, вирішенням яких займаються члени наукової школи, є актуальними для удосконалення наукових основ та їх практичного втілення у процеси видавничо-поліграфічного напряму, пакувальної індустрії, проектування електронних мультимедійних видань

8. Аспірантура за науковими спеціальностями: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи; 05.13.06 – інформаційні технології.

9. Члени наукової школи:

 • д.т.н., проф. Тимченко О. В.;
 • д.ф.-м.н., проф. Огірко І.В.;
 • д.т.н., проф. Піх І.В.;
 • к.т.н., доц. Миклушка І.З.;
 • к.т.н., доц. Хамула О.Г.;
 • к.т.н., доц. Сабат В.І.;
 • к.т.н., доц. Гілета І.В.;
 • к.т.н., Литовченко О.В.;
 • к.т.н., Петяк Ю.Ф.;
 • к.т.н., Ратушняк Ю.В.;
 • к.т.н., Кудряшова А. В.;
 • к.т.н., Мусійовська М. М.;
 • к.т.н., Тупичак Л. Л.;
 • к.т.н., доц. Ріпецький Р.Й. – доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • к.т.н., доц. Калиній І.В. – доцент Бережанського агротехнічного інституту;
 • к.т.н., доц. Козак Р.О. – доцент Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

10. Робота членів НШ у спеціалізованих вчених радах.

 • Сеньківський В.М. – Д 35.101.01 (Українська академія друкарства), Д 35.052.14 (Національний університет «Львівська політехніка»);
 • Тимченко О. В. - Д 35.101.01 (Українська академія друкарства), Д 35.052.14 (Національний університет «Львівська політехніка»);
 • Огірко І.В. – Д 35.101.01 (Українська академія друкарства).

11. Робота членів НШ у редколегіях наукових журналів.

Сеньківський В.М. – «Наукові записки УАД», «Поліграфія і видавнича справа», «Комп’ютерні технології друкарства», «Квалілогія книги»;

Тимченко О. В. – «Наукові записки УАД», «Поліграфія і видавнича справа», «Комп’ютерні технології друкарства», «Квалілогія книги»;

Огірко І.В. – «Наукові записки УАД», «Поліграфія і видавнича справа», «Комп’ютерні технології друкарства».

12. Публікації членів НШ.

 • монографії – 21;
 • навчальні посібник з грифом МОН України – 5;
 • статті у закордонних журналах – 26;
 • статті в українських журналах з переліку ВАК України – 592;
 • тези та матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах – 413.

13. Організація і проведення наукових конференцій і семінарів.

Міжнародні конференції «Інформаційні технології друкарства», міжнародні науково-практичні конференції «Квалілогія книги», міжкафедральні наукові семінари з розгляду докторських і кандидатських дисертаційних робіт аспірантів та здобувачів кафедри КНІТ.

14. Участь у виконанні міжнародних науково-технічних програм.

Кафедра створена в рамках виконання Європейського спільного проекту TEMPUS/TACIS «Розвиток людських ресурсів для видавничої галузі України» (2000–2002 рр.), в якому брали участь Українська академія друкарства, Університет Оксфорд Брукс (Великобританія), Вища школа працівників народного господарства та культури Лейпцігського університету (Німеччина), Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Україна). Цей проект передбачав освоєння сучасних видавничих технологій, обмін навчально-методичними матеріалами, стажування викладачів, оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

У 2001–2002 роках кафедра електронних видань (зараз кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій) отримала грант Міжнародного фонду «Відродження» на виконання наукової роботи з опрацювання кириличних стародруків; створила й видала електронний каталог «Стародруки ХV–ХVIII ст. у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України».

Створене на кафедрі електронне видання «Дипломні роботи студентів-графіків УАД» успішно презентувалося на 52-й Франкфуртській та 10-й Лейпцігській міжнародних книжкових ярмарках. На замовлення Міністерства інформаційної політики України на кафедрі розроблено базовий комплект комп’ютерних шрифтів для українських видавництв. Електронне видання Т. Г. Шевченка «Кобзар», над яким працювали викладачі та студенти кафедри, стало окрасою XI форуму видавців України.

15. Робота з студентською молоддю.

Студенти, науковими керівниками яких є викладачі кафедри, щороку залучаються до участі в студентській науковій конференції УАД, конференціях «Друкарство молоде», «Квалілогія книги». Магістри під час навчання виконують індивідуальні завдання, які стають основою написання магістерських наукових робіт. За результатами захисту магістерських робіт державна екзаменаційна комісія рекомендує кращих студентів для навчання в аспірантурі.

Оголошення

Психологічна допомога «Я за Тебе»
Студенте! Якщо тобі потрібно прийняти оптимальне рішення в різних ситуаціях життєвого досвіду, розібратися в суті проблемної ситуації...

Детальніше 

Студенте!!!
Якщо тобі потрібна духовна підтримка, і тобі важко прийняти рішення або знайти вихід із важкої життєвої ситуації...

Детальніше 

На гору